!revaeB eroM

ekiM- .etats emoh yM .nogerO ,revaeB morf s’ti ,peeK

peek-

!nogerO ,revaeB ni evil ot neppah uoy ,esruoc fo ,sselnU .yad yreve ees t’nod tsuj ay taht obmoc egnarts a s’tahT ?yrecorg dna smraeriF ,naem I .noitanibmoc tseddo eht ylbaborp si eno siht tub sraey eht revo sgnithgis revaeb eseht fo ynam derutaef ev’I .nogerO ,revaeB ni ti dnuof ohw redaer a ,ekiM yb dnuof saw dna yrecorG & smraeriF revaeB dellac s’tI .adanaC fo tuo emoc t’nseod eno siht tub ,thgir s’tahT ?gnithgis revaeb rehtona ,tahW .yadsruhT s’tI

Comments are closed.

© 2019 The_Keeper Unproductions
Background